A Lánchíd felújításának műszaki ellenőri feladatait a Budapest Közút látja el

A Lánchíd felújításának műszaki ellenőri feladatait a Budapest Közút látja el

2017. október 26.

LÁNCHÍD projekt

A Fővárosi Közgyűlés 2017. március 27-i ülésén meghozott döntése értelmében a budapesti Duna hidak felújításának sora a Széchenyi Lánchíddal folytatódik. Az előkészítési munkálatokat és a Vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzést követően a projekt keretében megtörténik a Széchenyi Lánchíd teljes értékű felújítása, amely a meglevő közúti pályalemez teljes elbontását és újjáépítését, a két oldali hídi gyalogos járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését, a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét, a gyalogos korlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, továbbá a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását tartalmazza.

A hídfelújítással egyidőben célszerű elvégezni a Várhegyi alagút és a Clark Ádám tér, valamint a Lánchíd pesti hídfője mögött található közúti és villamos aluljáró szintén időszerű felújításait is, ezért a Lánchíd felújításával összehangoltan, azzal egy projektet („Lánchíd projekt") alkotva ezen munkálatokra is sor kerül az alábbi tartalommal:

 • A Várhegyi Alagút esetében a teljes gépészeti rendszer felújításával együtt az alagút szigetelését és belső borítását is átépítik, amelynek során részlegesen visszabontják a meglevő, leromlott állapotú téglaboltozat, szivárgó paplan beépítésével új teherbíró vasbeton falazat készül, megváltozik a közúti és gyalogos felület megosztása, megtörténik a légtechnikai rendszerek teljes cseréje, a közvilágítás korszerűsítése, a díszvilágítás kiépítése, a keleti és nyugati kapuzatban lévő helyiségek felújítása és lehetőség szerinti hasznosítása, a vészvilágítás és a tűzvédelmi rendszerek kiépítése, valamint a falburkolat felújítása.
 • Felújításra, átépítésre kerül a Clark Ádám tér is, amelynek során a körforgalom mérete csökken, a gyalogos felületek pedig megnövekednek és új díszburkolatot kapnak. A Széchenyi Lánchíd hídfője felőli oldalon új gyalogos átkelőhely létesül, ezzel a teljes Clark Ádám tér mind a négy térnegyede átjárhatóvá válik. Új gyalogos átkelőhely létesül a Hunyadi János utcai torkolathoz a gyalogos forgalom biztonságának növelésére. A projekt keretében a téren lévő közvilágítás felújítása is megtörténik Ezen felül átépülnek a téren lévő közművek, a megváltozó zöldfelületekhez új locsolóhálózat létesül. A térfelszín alatti távközlési akna megerősített falazatot és födémszerkezetet kap, továbbá a turistaforgalomra tekintettel új térbútorok kerülnek kihelyezésre.
 • A Lánchíd pesti hídfője mögött található közúti és villamos aluljáró újjáépítését a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehet csak elvégezni. A koros (közel 75 éves) bauxitbeton aluljárórendszer jelenlegi szerkezetének megtartása nem lehetséges a szerkezet statikai elöregedése miatt, ezért a hosszú távú, gazdaságosabb és árvízvédelmi szempontból a jelenleginél nagyobb biztonságot nyújtó szerkezet kialakítása a műtárgy teljes elbontásával és teljesen új aluljárórendszer építésével valósítható meg.

A Lánchíd projekt megvalósítása során a Fővárosi Önkormányzattal megkötött megállapodás értelmében az ún. megvalósítói szerepkört a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) látja el. A projekt előkészítése keretében elkészültek a Lánchíd, az Alagút és a Clark Ádám tér kiviteli tervei, azok a szükséges engedélyekkel és hatósági jóváhagyásokkal is rendelkeznek. A vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás tender dokumentációja jelenleg véglegesítés előtt áll, és a BKK Zrt. tervei szerint a beszerzés még ezévben megkezdődik. A kivitelezési munkák várhatóan 2018. év augusztusában indulnak meg és a tervezői becslés szerint a projekt teljes átfutási ideje kb. 920 naptári nap. A Lánchíd pesti hídfője mögötti aluljáró jelenleg engedélyezési szintű tervekkel rendelkezik, a tervezésre vonatkozó szerződés értelmében a kiviteli terveknek 2018. március végéig kell elkészülniük. Az aluljáró átépítésének előkészítését és kivitelezését úgy kell ütemezni, hogy az a Lánchíddal egyidőben befejezhető legyen.

A BKK Zrt-vel „in-house" keretek között létrejött Megbízási szerződés (Szerződés) alapján az ismertetett Lánchíd projekt keretében a lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat a Budapest Közút Zrt., és azon belül a Metró Mérnök Igazgatóság szakemberei látják el. Megbízásunk már az előkészítés időszakában is ad feladatokat és a hatálya a kivitelezés jótállási idejének lejáratáig szól.

A Lánchíd projekt keretében végzendő munkálatok az érintett szakterületeket tekintve igen szerteágazóak, de egy-két speciális területet (pl. műemlékvédelem, korrózió védelem) leszámítva a Budapest Közút Zrt. nagy tapasztalatokkal rendelkező, saját szakember gárdával képes ellátni az alábbiakban felsorolt, főbb szerződéses feladatokat:

 • Az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció teljeskörű felülvizsgálata, ellenőrzése és véleményezése;
 • A vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás (-ok) előkészítése időszakában a közbeszerzési dokumentumok műszaki szempontú felülvizsgálata és véleményezése; szükség szerinti javítására, kiegészítésére kidolgozott javaslat megtétele; az árazott és árazatlan költségvetések felülvizsgálata, véleményezése és kiegészítése valamint az ajánlatadáshoz szükséges építési- és pénzügyi ütemterv felülvizsgálata, véleményezése és kiegészítése; az eljárás részét képező kiegészítő tájékoztatás során a Megbízott részéről továbbított, műszaki vonatkozású –- kérdések megválaszolása; a Projekt mérnökárának teljeskörű meghatározása a Tervező által készített tételes árazott költségvetési kiírás felülvizsgálatával és kiegészítésével;
 • A vállalkozói teljesítések tételes ellenőrzése és műszaki ellenőri jóváhagyása;
 • A változáskezelési kérelmek elbírálásában való részvétel, az ezzel kapcsolatos mérnöki vélemény írásos megadása a Megbízó felé;
 • A megvalósításhoz szükséges tervek és dokumentumok, technológiai utasítások és mintavételi és megfelelőség igazolási tervek, illetve a Kivitelező által készített egyéb tervek ellenőrzése, jóváhagyása;
 • A kivitelezés építési műszaki ellenőrzése, felügyelete a 191/2007 (XI.15) Kormány rendeletben foglaltak szerint;
 • A munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi és az utófelülvizsgálati eljárások lefolytatása;
 • A Projekt zárásában való együttműködés (projekt pénzügyi elszámolásához és aktiváláshoz szükséges táblázatok/adatok és dokumentumok elkészítése a Megbízó által megadott formátum alapján, üzemeltetési megállapodásokhoz szükséges létesítménylista elkészítése);
 • A befejezés után előírt utó-felülvizsgálati eljárások lefolytatása és lezárása, az ott feltárt és jótállási javítások körébe tartozó hibák, hiányosságok teljeskörű kijavíttatása és annak ellenőrzése.