ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Budapest Közút Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak és a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Budapest Közút Zrt. ezúton tájékoztatja az ügyfeleit a forgalomfigyelő kamerák üzemeltetése kapcsán követett adatkezelési gyakorlatáról, az adatvédelem érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő: Budapest Közút Zrt.
Székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

I. A kezelt adatok köre

A Budapest Közút Zrt. a fővárosi közúti forgalom szabályozása, ellenőrzése érdekében kezeli a forgalomfigyelő kamerák képeit, illetve azok helyszín, valamint időpont adatait.

II. Az adatkezelés célja

A forgalomtechnikai kezeléssel és üzemeltetéssel összefüggő forgalomfigyelő kamerák használatának célja a főváros közúthálózatán zajló közúti forgalom biztonságának, szervezettségének, hatékonyságának és a KRESZ előírásainak való megfelelő működés biztosítása a közlekedők számára. A forgalomfigyelő kamerák képei kiemelkedő szerepet töltenek be többek között a forgalomtechnikai eszközök meghibásodásának mielőbbi észlelésében, illetve jelzőlámpás programok utóellenőrzésében.

III. Az adatkezeléssel érintett közútkezelői feladatok ellátásának jogszabályi alapja

Az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontja valamint a Kkt. 33. § (1) bekezdés bb.) pontjában meghatározottak szerint a közút kezelője a Fővárosi Önkormányzat. A Fővárosi Önkormányzat a forgalomtechnikai kezelői feladatait az Mötv.-ben meghatározottak szerint a Budapest teljes területén látja el.

A Budapest Közút Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal 2016. április 1. napján kötött feladat-ellátási és közszolgáltatási keretmegállapodásban foglaltak szerint az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott operatív jellegű Közútkezelési Feladatai keretében körében forgalomtechnikai igazgatási és üzemeltetési feladatokat lát el, amely keretében üzemelteti a Budapest területén működő forgalomfigyelő kamerarendszert. A Budapest Közút Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklet 31.  pontja alapján a hivatkozott közútkezelési feladat-ellátási tevékenységek körében kizárólagos jogokkal rendelkezik.

IV. Az adatkezelés időtartama

Budapest Közút Zrt. a forgalomtechnikai kezelői, üzemeltetői feladatok ellátásával összefüggésben keletkező analóg kameraképeket nem tárol. A digitális kamerákból származó adatokat az azokból elvégezhető forgalmi elemzések érdekében az elemzés elkészítésének tervezett időtartamáig tárolja. A tárolt digitális adatok 24 óránként felülírásra (törlésre) kerülnek.

V. A forgalomfigyelő kamerák elhelyezkedése

A Budapest Közút Zrt. által kezelt, üzemeltetett forgalomfigyelő kamerák leírását és elhelyezkedését az I. számú melléklet tartalmazza.

VI. A Budapest Közút zrt. adatkezelési gyakorlata

Az adatok kezelésére kizárólag a Budapest Közút Zrt. erre felhatalmazott munkatársai jogosultak. A Budapest Közút Zrt. adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény lehetővé teszi.

A Budapest Közút Zrt. az I. pont szerinti adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a társaság az adatokat a legnagyobb körültekintéssel, kizárólag a jogszabályi feladatainak ellátásához szükséges mértékben kezeli.

A Budapest Közút Zrt. megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek érdekében az adatkezelési, illetve adatvédelmi jogszabályok és az adatok jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érvényre juttatásához szükségesek.

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos joggyakorlás

Budapest Közút Zrt. a forgalomfigyelő kamerák felvételeivel kapcsolatosan az érintettek számára a

budapestkozut@budapestkozut.hu címen biztosítja a joggyakorlást (tájékoztatás és a felvétel törlése iránti kérelem, stb.).

Forgalomszámláló kamerák


Rendszámfigyelő kamerák